سرور مجازي ایران - VPS
 • Product 1

  irVPSx1

  • HDD = 50 GB


   BW = 100GB


   CPU = 1Core


   Ram = 1GB


   Port = 1000 Mbit


   IP = 1
  فقط
  80,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  irVPSx2

  • HDD = 150 GB


   BW = 300GB


   CPU = 2Core


   Ram = 2 GB


   Port = 1000 Mbit


   IP = 1
  فقط
  120,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  irVPSx3

  • HDD = 200 GB


   BW = 400GB


   CPU = 2Core


   Ram = 3 GB


   Port = 100 Mbit


   IP = 1
  فقط
  150,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  irVPSx4

  • HDD = 300 GB


   BW = 500GB


   CPU = 4Core


   Ram = 4 GB


   Port = 1000 Mbit


   IP = 1
  فقط
  190,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  irVPSx5

  • HDD = 300 GB


   BW = 500GB


   CPU = 4Core


   Ram = 8 GB


   Port = 1000 Mbit


   IP = 1
  فقط
  290,000/ماهیانه
  سفارش دهید